Konferencja dla profesjonalistów
związanych z branżą wodną

Warszawa, 27 września 2018

Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, dotyczących racjonalnego zarządzaniem wodą, ma niezwykle istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Można tego dokonać jedynie dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, integrującemu wiedzę naukową i inżynierską z działaniami w wielu dziedzinach uwzględniających procesy biologiczne, hydrologiczne, społeczne i gospodarcze. Aby upowszechniać i popularyzować te niezwykle ważne zagadnienia organizujemy konferencję FESTIWAL WODY, jako integralną część Międzynarodowych Targów Branży Komunalnej.

Główne zagadnienia:

 • Zarządzanie zasobami wodnymi
 • Systemy zarządzania środowiskowego
 • Regulacje prawne
 • Innowacje w uzdatnianiu wody pitnej, zaawansowane procesy utleniania (oczyszczanie tlenowe i beztlenowe)
 • Efektywność energetyczna i odzyskiwanie energii ze ścieków
 • Zdecentralizowane systemy zbierania i oczyszczania ścieków
 • Obsługa i monitorowanie małych oczyszczalni
 • Zbieranie i wykorzystanie wody deszczowej
 • Case studies z krajów rozwiniętych technologicznie (renaturyzacja wód, elektrownie geotermalne, elektrownie wodne, systemy nawadniania gruntów rolnych, zagospodarowanie wód opadowych na przykładach)

Celem konferencji adresowanej do samorządów, przedsiębiorców i środowiska naukowego jest kreowanie polityki zrównoważonego rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych w rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych, w tym racjonalnego gospodarowania wodą i poprawy jakości życia. Istotnym aspektem jest również popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie realizacji ekologicznych projektów związanych z gospodarką wodną.

Koncentrujemy się na wykorzystaniu olbrzymiego potencjału rozwiązań inspirowanych naturą w połączeniu z infrastrukturą inżynierską, przy wykorzystaniu nowatorskich technologii. Podczas konferencji przedstawimy przykłady działalności instytucji, podmiotów gospodarczych i samorządów, które mają do odegrania kluczową rolę we wdrażaniu europejskiej polityki ochrony zasobów wody i środowiska oraz łagodzenia skutków zmiany klimatu.

Wydarzenie kierowane jest do profesjonalistów związanych z branżą wodno- kanalizacyjną:

 • Kadry zarządzającej OPWiK, MPWiK
 • Decydentów jednostek samorządowych i administracji
 • Dostawców technologii, oprogramowania i systemów do zarządzania
 • Dostawców innowacyjnych rozwiązań, narzędzi i maszyn
 • Pozarządowych organizacji proekologicznych
 • Dostawców systemów inteligentnego gospodarowania wodą
 • Profesjonalistów związanych z branżą

 

Retencja wód opadowych w aglomeracjach miejskich

Aglomeracje miejskie charakteryzują się silnie przekształconym środowiskiem, co prowadzi w konsekwencji do zjawiska miejskiej wyspy ciepła, oraz zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenia bioróżnorodności oraz zanieczyszczenie i degradacja zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.  Procesy urbanizacyjne i redukcja terenów zieleni w miastach wpływają bardzo niekorzystnie na jakość życia mieszkańców. Miasta stają się przestrzenią „zabetonowaną” i uszczelnioną. Wskaźnik wielkości nieprzepuszczalnej powierzchni kształtuje się dla Polski na poziomie 100-150 m2/osobę, to jest trzykrotnie więcej niż Światowa Organizacji Zdrowia określa jako limit. Dodatkowo ryzyko podtopienia i powodzie miejskie dotyczą większości polskich miast, a zarządzanie wodami opadowymi jest obecnie głównym wyzwaniem w zakresie adaptacji miast do zmian klimatu. Rozwiązaniem może być zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi, które zapewni równowagę pomiędzy dopływem a odpływem wód opadowych. W praktyce oznacza to zagospodarowanie spływów z możliwością zatrzymania ich na miejscu opadu i oddanie tych wód do ekosystemu poprzez ich retencję, a następnie infiltrację do gruntu. Takie działanie nie tylko zmniejsza ilość odprowadzanych wód, ale też zmniejsza ich zanieczyszczenie, które potencjalnie dostaje się do nich w czasie transportu po zanieczyszczonych powierzchniach miasta. W konsekwencji skutkuje to odciążeniem systemów odwodnieniowych w miastach oraz redukcją stopnia zanieczyszczania wód w odbiornikach. (źródło: Katarzyna Wolańska, chronmyklimat.pl)

Panel Energetyka wodna (hydropower)

Celem panelu jest popularyzacja badań naukowych, rozwoju i innowacji w zakresie efektywności wodnej i gospodarki wodnej w celu stworzenia przyjaznego innowacjom ekosystemu publiczno- biznesowo- naukowego, w którym środowiska akademickie i przedsiębiorstwa mogą współpracować ze sobą w celu wykorzystania wspólnych synergii i możliwości, przekształcenia wiedzy i doświadczenia w innowacyjne produkty, usługi i umiejętności w sektorze wodnym.
Zużycie wody i wytwarzanie energii są nierozerwalnie związane. Konieczne jest wspólne działanie pomiędzy zainteresowanymi stronami z branży, aby zwiększyć efektywność wykorzystania energii wodnej i zoptymalizować związek dla przyszłych pokoleń, biorąc pod uwagę długoterminowe trendy, w tym wzrost populacji i zmiany klimatyczne.

Cele bloku tematycznego Hydroenergia:

 • Identyfikacja korzyści i pokonywanie barier dla wspólnych programów efektywności energetycznej wody
 • Omówienie skutecznych programów pilotażowych: zdobyte doświadczenia i przyszłe inicjatywy
 • Rozwijanie partnerstw między firmami z branży energetycznej i wodnymi
 • Uzyskanie i wykorzystanie wiarygodnych danych do oszacowania oszczędności wody i energii
 • Opracowywanie przepisów, norm i standardów, które optymalizują efektywność zużycia wody
 • Postęp technologiczny w zakresie zwiększania wydajności energii wodnej
 • Zrozumienie natury i znaczenia związku woda-energia
 • Obecne orzeczenia, trendy regulacyjne, normy i kodeksy mające wpływ na związek woda – energia
 • Kwestie gospodarcze dotyczące wdrażania ulepszonych programów efektywności

Do kogo kierowana jest tematyka bloku:

 • Kierownictwo firm z branży zrównoważonych źródeł energii, hydropower
 • Komercyjne i przemysłowe zarządzanie energią użytkowników końcowych
 • Regulatorzy wody i decydenci
 • Dostawcy i twórcy technologii wodnych
 • Specjaliści od zarządzania energią
 • Kierownicy projektów i przedsiębiorcy
 • Firmy energetyki odnawialnej
 • Badacze uniwersyteccy i liderzy myśli
 • Specjaliści ds. finansów i inwestycji
 • Instytucje naukowo- badawcze

FESTIWAL WODY – KONFERENCJA ŁĄCZĄCA ZAGADNIENIA NAUKOWE ZE ŚWIATEM BIZNESU W ODPOWIEDZI NA POTRZEBY LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

27.09.2018 WARSZAWA, PTAK WARSAW 

KONFERENCJA FESTIWAL WODY jest integralnym wydarzeniem powiązanym z Międzynarodowymi Targami Branży Komunalnej, które odbędą się w Centrum Wystawienniczym PTAK WARSAW dniach 26-28 września 2018 roku. Zapraszamy do strefy FESTIWAL WODY w drugim dniu targów na konferencję dotyczącą innowacyjnych rozwiązań i przyszłości sektora wodnego w polskiej gospodarce. Konferencja kierowana jest do przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego. Udział w Konferencji Festiwal Wody jest bezpłatny. Gwarancją rezerwacji miejsca siedzącego dla słuchacza jest wypełnienie formularza rejestracji.

Konkurs

Patenty Liderów Innowacyjności

Rada programowa

Prof. Paweł Rowiński

Polski hydrolog i hydrodynamik, jest profesorem nauk o Ziemi, członkiem korespondentem PAN. Od maja 2015 r. jest wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk, w latach 2008-2015 był dyrektorem Instytutu Geofizyki PAN, a wcześniej zastępcą dyrektora tego Instytutu ds. naukowych. Był też współtwórcą i pierwszym przewodniczącym Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet PAN. Jest członkiem wielu polskich i międzynarodowych organizacji naukowych. Jest m.in. wiceprezesem zarządu europejskiego oddziału International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR)

Mgr inż. Mieczysław Kostyra

Od 11 lat prezes Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Wielokrotnie nagradzany za profesjonalizm i menedżerskie zarządzanie spółka. OPWiK świadczy kompleksowe usługi w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków na najwyższym, europejskim poziomie. Czerpana z ujęć głębinowych woda jest uzdatniana w zakładzie w taki sposób, żeby zachowała jak najwięcej cennych dla zdrowia mikroelementów. Woda o takich walorach zasługuje na własną markę, dlatego firma wypromowała swój własny brend – DomoVita. Można ja pić prosto z kranu, ponieważ posiada właściwości takie jak woda mineralna i źródlana

Prof. dr hab. inż. Marek Gromiec

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Texas w Austin (USA). Pełnił wiele prestiżowych funkcji w organizacjach krajowych i międzynarodowych .Był członkiem Komisji Hydrologicznej WMO, konsultantem UNIDO ds. odnowy wody ze ścieków. Od wielu lat pełni funkcję przewodniczącego Komisji Wodno-Ściekowej Krajowej Rady Gospodarki Wodnej i jest członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Uczony jest także członkiem, Amerykańskiej Akademii Architektury, Budownictwa, Inżynierii Środowisk, która skupia wybitnych absolwentów tych uczelni

Prof. dr hab. Maciej Zalewski

Dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii, placówki Polskiej Akademii Nauk, pod auspicjami UNESCO. Założyciel Katedry Ekologii Stosowanej na Uniwersytecie Łódzkim. Światowej sławy uczony jest jednym z twórców ekohydrologii, nowej dziedziny nauki łączącej wiedzę techniczną i ekologiczną. Efekty prac badawczych w tej dziedzinie i modelowe systemy łączące biotechnologie z klasycznymi, hydrotechnicznymi rozwiązaniami cenione są w świecie. Znajdują naśladowców i sojuszników w wielu krajach. Jest przewodniczącym programu Water Program for Europe

PROF. DR HAB. INŻ. ZIEMOWIT SULIGOWSKI

Pracownik naukowy Katedry Inżynierii Sanitarnej Politechniki Gdańskiej. Specjalista w dziedzinie rozwoju technologii sanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagospodarowania wód opadowych. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania i projektowania m.in.: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, uzbrojenia terenu oraz instalacji sanitarnych. Jest rzeczoznawcą Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych NOT oraz rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Melioracji Wodnych NOT. Działa w Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych

Patroni Honorowi

Partnerzy

Organizatorzy

Partnerzy strategiczni

Patroni merytoryczni

Patroni medialni